E-delegationen, konsulterna, juristprofessorn och den obehagliga transparensen

cecilia

Cecilia Magnusson Sjöberg prövade på delaktighetsretoriken och brakade igenom med en gång.

Mats Odell har som bekant tillsatt en e-delegation. Tanken bakom denna grupp med generaldirektörer är att de skall leda arbetet med att förvandla Sveriges förvaltningar till en sammanhållen e-förvaltning. Ledorden i förändringen är deltagande, öppenhet och transparens. Mats Odell sade själv när delegationen presenterades att:

Den nya tekniken skapar möjligheter till en större delaktighet för enskilda, organisationer och företag i förvaltningens utveckling och dess produktion av tjänster.

Förhoppningarna på delegationen är stora som Norrlands inland, och många drabbades av en isande besvikelse när delegationen beslutade att köpa in några konsultrapporter för att fullgöra sin uppgift. Men en person beslöt sig för att försöka hoppa in och hjälpa till. Professorn i rättsinformatik Cecilia Magnusson Sjöberg, som har en gedigen bakgrund inom förvaltningsautomatisering, IT-rätt och arbete i olika utredningar, intresserade sig för arbetet av en mängd olika skäl och vill försöka delta i arbetet. Eller med Odells ord: utnyttja den nya teknikens “möjligheter till en större delaktighet för enskilda”. Så hon begärde ut konsultrapporterna för att se om vi kunde föra ett öppet, transparent samtal om dem.

Men se, det var inte vad som åsyftades med delaktighet, inte. Nej, professorns begäran avslogs i sin helhet. Nedan en intervju med Cecilia som jag gjorde i samband med att hon överklagade beslutet:

NL: Vad är det du försökt få ut och varför?

CMS: I min roll som forskare i e-förvaltningens juridik har jag med hänvisning till offentlighetsprincipen
begärt att få del av konsultrapporter som Accenture och Gartner sänt in som underlag för E-delegationens kommande strategidokument. Det rör sig alltså om till utredningen inkomna handlingar och inte internt utarbetade dokument.

NL: Hur har din förfrågan bemötts?

CMS: Genom ett avslagsbeslut huvudsakligen motiverat med att konsulterna organisatoriskt sett skulle utgöra en del av den statliga E-delegationen.

NL: Vad är din reaktion på det?

CMS: Jag är förvånad.

Bland annat genom fokuseringen på informationsteknik (IT) som en strategisk resurs är utredningen central för utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Visserligen började myndigheter använda datorer redan i slutet av 1960-talet men det råder ingen tvekan om att modern IT ger upphov till en hel mängd dagsaktuella frågeställningar med bäring på såväl effektivitet som rättssäkerhet. Hur ska man t.ex. åstadkomma nationella infrastrukturer för elektronisk legitimering (och signering), vilket utrymme bör informationsstandarder ges vid tillgängliggörande av myndighetsinformation?

Transparens i förvaltningspolitiskt arbete av detta slag är väl förenligt med offentlighetsprincipens ursprungliga syften. Att som i detta fall  söka inlemma en stor krets av externa aktörer inom ramen för en och samma myndighetsorganisation och därigenom undgå offentlighet är olyckligt av flera skäl.

För det första riskerar allmänhetens tillit till grundläggande demokratiska processer att naggas i kanten.

För det andra kan det inte uteslutas att fråga uppkommer om statens oväld inför kommande upphandlingar rörande e-förvaltningens tjänster. Det finns med andra ord all anledning att genom ett öppet förfarande stävja varje misstanke om ett otillbörligt framtida gynnande av såväl aktuella konsultföretag som dessas egna kunder.

NL: Vad tänker du göra nu?

CMS: Jag kommer att överklaga till Kammarrätten.

Med tanke på hur avtalsbaserad utvidgning av en myndighetsorganisation i praktiken inskränker insynsmöjlighterna är det angeläget med ett förtydligande av rättsläget.

Notera den fantastiska underdriften i professor Magnusson Sjöbergs svar ovan om hur hon reagerade. “Jag är förvånad”. Vad vi alla borde vara är riktigt arga. Här tillsätts en utredning om delaktighet, öppenhet och transparens i en framtida e-förvaltning, och så mörkar den inköpta resultat? Hur i hela fridens namn tänkte man då? Nu är professor Magnusson Sjöbergs överklagande inne och förhoppningsvis kommer det att reda ut saken. Men E-delegationen har ju en liten chans att rädda sitt eget skinn här och faktiskt publicera rapporterna för alla och envar att ta del av.

Det är, som jag ser det, inte ens en rättslig fråga. Det är en fråga om legitimitet i processen och öppenhet i diskussionen. I alla andra sammanhang talar vi om öppenhet, om dygden att använda sociala medier och kommunikation och deltagande. Men när det gäller förvaltningens framtid och maktens egen organisation – ja, då ska de dokumenten förbehållas en liten begränsad krets? Och – som professor Magnusson Sjöberg påpekar: om förvaltningen kan utvidgas bara genom att den sluter avtal med olika parter, ja, då står vi ju inför en korporativistisk mardröm.

Mats Odell vill ha en ambitiös diskussion vid Malmökonferensen om den öppna förvaltningens framtid. Det kanske vore bra med en ambitiös diskussion med den egna delegationen till att börja med? Seeda bara rapporterna först på The Pirate Bay för att visa litet ånger och insikt.

8 thoughts on “E-delegationen, konsulterna, juristprofessorn och den obehagliga transparensen”

 1. Ja, en mycket intelligent tjej helt klart, dessutom orädd och med stort civilkurage. Transparens är också intressant ur ekonomisk synvinkel, är upphandling och utveckling av IT inom offentlig förvaltning effektiv ? Tankarna går osökt till förskringskassans panikstopp på SAP utveckling sedan 2008 då kostnaderna enligt IDG/CS rusat iväg uppemot 10 miljarder men det finns givetvis en mängd andra projekt inom stat och kommun som också skulle vara intressant att få ta del av, införandet av kostsamma biljettmaskinsystem och IT system inom kollektivtrafiken till exempel.

  Reply
 2. Det är sorgligt att transparensen inte är större hos regeringen. Hur var det nu med FRA; om det inte finns något att dölja kan det väl inte skada att kika lite…

  Kan det vara så att e-delegationen hemlighåller konsult-rapporterna för att de inte vill visa hur mycket av konsulternas åsikter de anammar och hur lite de tillför själva eller kan det finnas andra anledningar?

  Reply
 3. Suck. Inte förvånande men en stor besvikelse. Kontrollbehovet sitter i väggarna och nu är det dags att lägga korten på bordet. Vill man förändra i enlighet med ledorden eller vill man bara producera centrala förvaltningsdirektiv som syftar till kontroll?

  Reply
 4. Hela hanteringen är märklig. Varför tar man inte två konsultföretag som inte varit särskilt aktiva i de tio senaste årens diskussion kring e-förvaltning? Varför tar man inte avstamp i alla de många rapporter som tagits fram av Statskontoret, Verva, 24-timmarsdelegationen m.fl.? Det finns så mycket erfarenhet och kompetens bland personal på myndigheter och i konsultföretag och nätverk som verkligen varit engagerade i arbetet under lång tid. Nu verkar regeringen få två konsultrapporter typ 1 A. Det är synd …

  Reply

Leave a Reply