Googleskyltarna: svaret till vägverket

Följande svar skickades till vägverket fredag, 2007-08-10 (fler format på scribd).

Som bekant har Vägverket beslutat att tilldela mig rätten att använda en personlig fordonsskylt med teckenkombinationen GOOGLE för mitt fordon.

Med anledning av Google Sveriges anhållan om upphävande av registreringen av GOOGLE som personlig registreringsskylt i ärende xxxx-xx där jag anmodats att yttra mig vill jag anföra följande angående Vägverkets möjligheter att genom rättelse eller omprövning av sitt beslut reversera detta beslut.

Vad avser rättelse av beslut på grund av förbiseendefel är den styrande bestämmelsen 26 § förvaltningslagen (1986:223). Bestämmelsens innebörd är att den myndighet som har meddelat ett beslut får rätta beslutet, om det innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Vidare måste oriktigheten vara uppenbar för att ett förbiseendefel ska kunna rättas. Bestämmelsen ger däremot inte myndigheter någon befogenhet att rätta sådana fel i ett besluts innehåll som beror på bristfällig utredning, felaktig faktabedömning, oriktig rättstillämpning eller missriktad användning av skönsbefogenheter (s.k. bedömningsfel). Det beslut som Vägverket fattade avseende min personliga registreringsskylt är i allt väsentligt en oriktig rätts-tillämpning. Resultatet i mitt fall blir följaktligen att rättelse enligt förvaltningslagen 26 § inte kan komma ifråga. Se närmare: Hellners, Tryggve & Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 2003, s. 310-314.

För omprövning gäller förvaltningslagens 27 §. Enligt denna bestämmelse kan inte en besluts-myndighet av annan anledning än rena förbiseendefel ompröva sitt tidigare beslut om ändringen är till nackdel för den enskilde. Vidare gäller att ett gynnande beslut som regel vinner negativ rättskraft och därmed inte kan ändras av beslutsmyndigheten. För beslutets orubblighet talar hänsyn till den enskildes trygghet och enligt härskande uppfattning anses trygghetsaspekten vara helt avgörande, även om det kan innebära att klart felaktiga beslut får fortsatt giltighet. Se vidare Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2004, s. 174.

I praxis har vissa viktiga undantag uppställts från huvudregeln om negativ rättskraft hos gynnande beslut (jfr. JO 1990/91 s. 161 samt RÅ 1992 ref 64, RÅ 1992 ref 78 och RÅ 2000 ref 16). Undantag anses kunna göras, dels om beslutet eller den lagstiftning som beslutet grundar sig på innehåller ett återkallelseförbehåll, dels om tvingade säkerhetsskäl påfordrar en omedelbar återkallelse med hänsyn till hälsofara, brandfara, rasrisk etc., dels om beslutet har blivit felaktigt och detta beror på att den enskilde har lämnat vilseledande uppgifter. Det bör påpekas, att det inte är tillräckligt att myndigheten har fattat ett felaktigt beslut, utan förutsättningen är att det föreligger ett vilseledande från den enskilde. Se vidare Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2004, s. 174-178.

Något återkallelseförbehåll finns i förevarande fall varken i beslutet eller i den lagstiftning som beslutet grundar sig på. Vidare är undantaget om tvingande säkerhetsskäl ej tillämpligt. Jag har i fallet inte heller på något sätt agerat eller lämnat uppgifter som kan anses vara vilseledande. Vägverkets möjligheter till omprövning torde därför vara ytterst begränsade.

Som bekant förutsätter ett varumärkesintrång att ett märke används i näringsverksamhet. Om märket ej används i näringsverksamhet kan intrång ej föreligga. Jag använder inte den ifråga-varande personliga registreringsskylten i näringsverksamhet. Det torde därför vara uppenbart att jag inte gör intrång i Googles varumärken genom att använda skylten.

Mot denna bakgrund saknar Vägverket grund enligt nu gällande rätt att bifalla Google Sveriges anhållan om upphävande av registreringen av GOOGLE som personlig registrerings-skylt. Beslutet skall därför stå fast.

Slutligen bör följande om beslutets överklagbarhet noteras. Enligt lag (2001:558) om väg-trafikregister (34 §) samt förordning (2001:650) om vägtrafikregister (19 kap. 1 §, 1 st., femte punkten) framgår att ”tilldelning […] av särskild teckenkombination för personliga fordons-skyltar” inte får överklagas.

Jag avvaktar Vägverkets ytterliga besked i frågan.

Med vänlig hälsning

[basic info in english] [första inlägget] [the images at flickr]

Andra bloggar om: , , , , , ,

12 thoughts on “Googleskyltarna: svaret till vägverket”

 1. Du skriver “Som bekant förutsätter ett varumärkesintrång att ett märke används i näringsverksamhet. Om märket ej används i näringsverksamhet kan intrång ej föreligga”

  Var kan man hitta denna information?

  i övrigt, väl grävt! :)

  Reply
 2. Du skriver “Som bekant förutsätter ett varumärkesintrång att ett märke används i näringsverksamhet. Om märket ej används i näringsverksamhet kan intrång ej föreligga”Var kan man hitta denna information? i övrigt, väl grävt! :)

  Reply
 3. Klok jurist svarar:

  “Exempelvis: Koktvedgaard-Levin, Lärobok i Immaterialrätt, 8 el 9 u, Norstedts Juridik eller Bernitz mfl, Immaterialrätt. Vissa saker är det
  enklast läsa i böcker. Vet inte om det finns någon bra webbkälla för det.”

  Reply
 4. Klok jurist svarar:“Exempelvis: Koktvedgaard-Levin, Lärobok i Immaterialrätt, 8 el 9 u, Norstedts Juridik eller Bernitz mfl, Immaterialrätt. Vissa saker är detenklast läsa i böcker. Vet inte om det finns någon bra webbkälla för det.”

  Reply
 5. Ojoj… det här blir inte billigt för skattebetalarna. Det blir nog en del övertid för juristerna på Vägverket…

  Bra jobbat!

  Reply
 6. Ojoj… det här blir inte billigt för skattebetalarna. Det blir nog en del övertid för juristerna på Vägverket…Bra jobbat!

  Reply
 7. Aloha!

  *Väldigt* välformulerat svar. Någon har gjort lite pro bono-jobb. ;-)

  Ser fram emot att läsa Vägverkets svar.

  Reply
 8. Aloha!*Väldigt* välformulerat svar. Någon har gjort lite pro bono-jobb. ;-)Ser fram emot att läsa Vägverkets svar.

  Reply

Leave a Reply